Radość Tworzenia

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy od wielu lat realizuje nowatorskie programy edukacyjno- wychowawcze, których celem jest poprawa jakości i efektywności pracy resocjalizacyjnej. Od sierpnia 2008, w ramach środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wprowadziliśmy pilotażowy program wspierający proces usamodzielnienia wychowanek pn. „Wygrać z bezradnością”. W styczniu 2009 roku otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację dwuletniego programu „ Radość tworzenia”. Jego celem jest podniesienie jakości i efektywności resocjalizacji nieletnich w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym „Promyk" w Goniądzu poprzez organizację różnorodnych zajęć pozalekcyjnych i przygotowanie wychowanek przez kształtowanie kompetencji indywidualnych i społecznych do samodzielnego funkcjonowania w środowisku lokalnym po opuszczeniu placówki oraz wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym na dalszym etapie kształcenia. Program ma również na celu zmianę priorytetów metod resocjalizacji w ośrodkach wychowawczych. (….) Najważniejszym wskaźnikiem skuteczności i efektywności procesu resocjalizacji nieletnich są ich kompetencje rozumiane jako umiejętności osobiste, społeczne i zawodowe kluczowe dla pełnienia ról społecznych w dorosłym, samodzielnym życiu. Jest to proces budowania tożsamości młodego człowieka, o cechach dojrzałej osobowości, przygotowanego do twórczego rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem społecznym. Proces resocjalizacji w tym wypadku transcenduje poza ramy czasowe pobytu wychowanka w placówce. Obecne rozwiązania prawne, administracyjne, socjalne (….) koncentrują się bardziej na korygowaniu postaw, patologicznych zachowań, zaburzonych relacji interpersonalnych w dużej mierze uwarunkowanych specyfiką danej placówki. Jest to bardziej proces kształtowania tożsamości dobrego wychowanka ośrodka (…..)

Zespół zarządzający projektem:

• Koordynator- Sławomir Moczydłowski
• Koordynator ds. formalno-prawnych - Tomasz Sołomianko
• Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji- Monika Waśniewska
• Specjalista ds. organizacji zajęć- Anna Nieradko
• Specjalista ds. księgowości- Beta Pełszyńska
• Specjalista ds. kadr i rachunkowości- Katarzyna Szczęsna